Monday, August 11, 2008

Poetic License

A poem is like a song that serves as a panacea to a wounded soul, a wishsong for the late dreamers, a past for the sailors staring at the monotonous amplitudes of the sea.

Allow me to breath through these passages using our local language (a convolution of the whole)

Limot/Laya

Isang libong nilibot na kurot

batid ng pighati't pagkalimot.

Nakamit, dumamit sa sundalong

namihasa't nagngalit sa hindi

pagkamit.

Isang libong nilibot na kurot

batid ng pighati't pagkalimot.

Pinilas ag kasunduang tugon

hatid ng pag-angat, posisyon

Nakasagi, tumama sa batang

Nagahasa't binalahura bago

ang buhay kinamit.

Isang libong nilibot na kurot

batid ng paghati't pagkalumot.

Himala sa New York Street

Binaybay ng barkong SUV

ang kahabaan ng dagat semento

Masigasig na hinawakan ng pagkamulat

sa mg kadalasang sulyap, iglap

ang mga uwak na tumatangis.

Ang dala'y ligayang matumal

magarbong, kagampang pighati

Bumabatingaw, nililindol

ang sikmurang kumakahol

Napuno ang blanketang kalawakan

mga salita't titik na pinakalatasan

ng kalapating parangal

na sa pagtagos ng puso'y batid.

Hindi naging hadlang

kabilaang businang unos,

sa pansamantalng pagdaong.

Minunihan, pinakalawalan

ang kalapating kalong.

Sinamantala ang paglipad,

pagkagawi kasama ng mga uwak.

Pagbalik, inaasahan ang pagkalisan

at pagkawala ng unos, isang dagta,

isang mensahe ng pagmamahal.

After the magician wields his wand, everything subsides. Silence breaks in.

Hush.

No comments: